gip reality & development


Inženýrská činnost

Inženýringová a stavební společnost GIP Projekt, s. r. o., která je společností ze skupiny GIP group, a.s., má v rámci skupiny na starosti veškerý inženýring jednotlivých projektů. Vyřizuje pro projekty skupiny veškerá potřebná povolení, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí nutná k zahájení budování inženýrských sítí, komunikací či vlastní výstavby. Cílem činnosti je připravit projektovou dokumentaci, aby byla maximálně šetrná k oprávněným zájmům všech osob, jejichž oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Snažíme se chovat odpovědně vůči svému okolí. Pro takto zpracovanou dokumentaci získáváme potřebná povolení do fáze, aby bylo možné zahájit stavební činnost. Abychom dokázali efektivně využít pozemek, projednáváme s příslušnou samosprávou možné změny územních plánů nebo regulativů. S dotčenými orgány státní správy dolaďujeme konečná stanoviska k našim žádostem. Zpracováváme nebo koordinujeme zastavovací studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro vodoprávní a stavební řízení.

Jako dynamicky se rozvíjející společnost nabízí GIP group, a. s., nové služby v odvětví územního plánování. Těžištěm činnosti je příprava podkladů pro nové územní plány obcí, kde bude zvláštní zřetel kladen na vlivy stavební činnosti na krajinu a uplatňování pozitivních ekologických zásad. Pro tento účel byl sestaven nový tým spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v projektování developerských a urbanisticko-stavebních záměrů v tuzemsku i v zahraničí.Aktuální projekty

Bytový dům Melicharka, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – po intenzivních jednáních se zadavatelem a zpracovatelem územního plánu bylo dosaženo shody v názoru na využití části pozemku sousedícího s vilou bývalého brandýského podnikatele Melichara. Pro předmětná část pozemku, již po dlouhou dobu se zpevněným povrchem a využívaná jako parkoviště, bylo změněno funkční využití tak, aby se na ní v budoucnu mohla provést bytová výstavba. V současné době zpracováváme studie zastavitelnosti a jednáme s nimi se zástupci města.

Bubovice u Karlštejna – získali jsme pravomocné územní rozhodnutí na dělené pozemků a umístní technické infrastruktury. Celkem v lokalitě vznikne 18 parcel s napojením na technickou infrastrukturu. Nyní koordinujeme pracování dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení. Plánem je po získání platných povolení požádat o stavební povolení na výstavbu rodinných domů.

Bubovice Pod Čeřinkou – lokalita Pod Čeřinkou se nachází na vnitřní straně hranice CHKO Český kras přiléhající k zastavěné části obce Bubovice. Z tohoto důvodu projednáváme zpracovanou zastavovací studii (zvolili jsme uspořádání tzv. panského dvora) se zástupci jak obce, tak i Správou CHKO Český kras. Po úspěšném dovršení, požádáme o územní rozhodnutí, následně o stavební a vodoprávní rozhodnutí.

Nízkoenergetické domy Letňany, Praha 18 – v únoru nabylo právní moci rozhodnutí o umístění 32 nízkoenergetické řadových domů v pěti sekcích včetně související technické infrastruktury. Nyní kompletujeme poslední podklady k podání žádosti o vodoprávní a stavební povolení.

V Zámeckém parku, Schoellerova ulice, Praha 18 – místně příslušným stavebním úřadem při ÚMČ Praha 19 bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby bytového domu skládajícího se ze tří samostatných objektů a související technickou infrastrukturu. Zpracovává se dokumentace ke stavebnímu povolení.

Čakovický dvůr, Cukrovarská ulice, Praha 18 – Projekt počítá s výstavbou bytového domu v zelené zahradě oddělené od hlavní ulice novou uliční frontou, která zajistí dokonalé prostřední pro poklidný život. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. Zpracováváme dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Lokalita Výpustek, Úvaly – zpracovali jsme zastavovací studii na lokalitu na okraji města Úvaly v sousedství Klánovického lesa. Probíhají jednání se zástupci města, nastavují se základní parametry spolupráce s ostatními vlastníky pozemků v rámci řešené lokality. Po schválení zastavovací studie bude zrušena stavební uzávěra, požádáme o vydání územního rozhodnutí, posléze vodoprávního a stavebního rozhodnutí.Užitečné odkazy:
i. Ústav územního rozvoje (www.uur.cz)
Zde získáte odpovědi na otázky, které se týkají územního rozvoje, webové stránky jsou vhodným nástrojem zejména pro zástupce místní samosprávy, naleznete zde odpovědi na časté otázky ohledně stavebního řádu, základní cenové ukazatele technické infrastruktury přepočítané na měrné jednotky.
ii. Ministerstvo pro místní rozvoj (www.mmr.cz)
Na těchto stránkách naleznete aktuální předpisy v oblastní územního a stavebního rozvoje, prováděcí vyhlášky a velmi důležité – formuláře žádostí spojených s novým stavebním zákoníkem
iii. Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)
Ministerstvo zemědělství má v své kompetenci vodovody a kanalizace. Proto na těchto stránkách naleznete veškeré právní předpisy k vodoprávnímu řízení včetně prováděcích vyhlášek a příslušných formulářů.
iv. Ministerstvo životního prostředí (www.mpz.cz)
Ministerstvo životního prostředí je odpovědné v rámci své působnosti za legislativu k posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) a tedy zde naleznete i zveřejněné zpracované žádosti k posouzení vlivu na životní prostředí.