gip reality & development


Poskytované služby

Oblast technická
• vedení technické evidence (tzv. pasportizace) budov, bytů a nebytových prostor
• zajištění revizí technických zařízení a vybavení nemovitostí
• provádění technických prohlídek
• zajištění běžné údržby a oprav nemovitostí prostřednictvím prověřených dodavatelských organizací nebo přímo vlastními zaměstnanci
• zajištění a odborná pomoc při provádění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí
• nepřetržitá havarijní služba

Oblast provozní
• evidence nájemců bytů, nebytových prostor a objektů
• přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, případně objektů novým uživatelům
• zajištění služeb spojených s užíváním nemovitostí, provádění odečtu měřidel energií
• zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, údržba zelených ploch, úklid chodníků

Oblast ekonomická
• předpis a kontrola plateb nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
• předpis a kontrola plateb do fondů od spoluvlastníků bytových jednotek
• vyúčtování služeb a spotřeb energií
• vymáhání dlužného nájemného a jiných plateb
• kontrola a úhrada dodavatelských faktur
• vedení účetnictví
• příprava podkladů a zpracování daní (z příjmů, DPH, z nemovitostí)
• provádění pravidelných ekonomických rozborů a doporučení

Oblast právní
• uzavírání a vypovídání nájemních smluv a dohled nad jejich plněním
• uzavírání smluv s dodavatelskými organizacemi na provádění služeb, oprav, rekonstrukcí apod.
• uzavírání pojistných smluv
• vyřizování reklamací, stížností a korespondence

Rozsah činností může být dle přání klienta upraven.