gip reality & development


Projekt ABL - Administrativní budova Letňany

 
Lokalita:ul. Beranových, Letňany

mapa

Popis projektu:

Půdorysy, řezy a pohledy
Letecké foto se zákresem objektu
Územní plán
Výkresová část

Pozemek
Parc. č. 629/319, k.ú. Letňany o celkové výměře 3020 m2

Vlastník pozemku
GIP group, a.s.

Lokalita
Pozemek leží po pravé straně ul. Beranových směrem od křižovatky s ul. Tupolevovou. Ul. Beranových tímto směrem ústí do starých Letňan. Pozemek je ze severovýchodní strany obklopen převážně technickými objekty. Ze severozápadní strany pak přiléhá pozemek školního hřiště místní základní školy. Z jihu a jihozápadní strany se na druhé straně ul. Tupolevovy počítá s poměrně rozsáhlou výstavbou bytových a administrativních prostor. Zastavitelná část pozemku investora nevytváří přímo jedno z nároží křižovatky Tupolevova a Beranových, přesto se počítá s tím, že by navrhovaný objekt mohl být jakousi vstupní dominantou při příjezdu, či vstupu do Letňan z jižní strany. Zároveň ale poměrně citlivě zasazeným objektem, který jako architektonický prvek používá zeleň a dřevěné prvky. Prostor na zbylém pozemku investora mezi samotnou křižovatkou a objektem by se pak měl změnit v malý park, příjemnou upravenou zelenou plochu se sromy. Přes ulici Beranových je vstup do Výstavního areálu Leňany PVA.

O projektu
Polyfunkční objekt bude využíván v přízemí pro obchodní účely. Předpokládá se využití typu prodejny spojené se showroomem (např. koupelny, stavební prvky apod.). V nadzemních podlažích se předpokládá využití pro kancelářské účely. Kancelářské plochy bude možno rozdělit na různě velké pronajímatelné celky, každý s vlastními zasedacími místnostmi, sklady a provozními místnostmi. Zbývající prostory budou řešeny jako velkoprostorové kanceláře, případně budou dále děleny na jednotlivé kanceláře. V suterénu objektu je navrženo 64 podzemních parkovacích stání. Za vjezdem do podzemních garáží je navržen parkovací pás pro podélné parkovací stání. Tento parkovací pás je navržen pro návštěvnické parkování 6 osobních aut.

O projektu
Plochy podlaží:

1np 812m2
2np 935m2
3np 935m2
4np 652m2
HPP Celkem 3334m2


Objem stavby:

Objem podzemní části 7 720,00 m3
Objem nadzemní části 13 125,00 m3
Celkem 20 845,00 m3


Stav projektu
Projekt má zpracovanou podrobnou urbanistickou studii, včetně vizualizuací, studií přeložek IS a projektem dopravního řešení. Projekt již má vydaný souhlas Útvaru rozvoje hl. m. Prahy se změnou kódu využití území ze současného D na G.
Pro případného zájemce jsme připraveni pracovat na projektu až do vydání územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení za podmínky navýšení ceny. Vydání pravomocného územního rozhodnutí očekáváme v 3.Q 2009.

Cena
Cena pozemku včetně zpracované urbanistické studie, vizualizacemi, projektem přeložek IS a projektem dopravního řešení činí 14,900.000,- Kč.